Privacyverklaring

Wij vinden de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens van groot belang. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). “SeeMore” is een handelsnaam en software dienst die wordt aangeboden door SeeMore Monitoring B.V., gevestigd te Amsterdam. Graag informeren wij u over ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2021. Wij houden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Bij wijzigingen zult u worden geïnformeerd en, indien nodig overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, worden gevraagd voor uw toestemming.

1. Voor wie geldt dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is van toepassing op de gebruikers van SeeMore. SeeMore is een software dienst die het haar gebruikers in staat stelt om snel op de hoogte te zijn van wat er politiek en maatschappelijk speelt . Wij onderscheiden gebruikers in: 1) gebruikers waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten (directe relaties), 2) gebruikers die niet met ons direct een overeenkomst hebben afgesloten, maar via een afnemer van de SeeMore dienst gebruik zijn gaan maken van de SeeMore software (indirecte relaties) en 3) bezoekers van onze website(s). Ten behoeve van dit Privacybeleid omschrijft SeeMore Monitoring B.V. deze omstandigheden aldus als volgt:

2. Categorieën van persoonsgegevens en hoe deze worden verzameld

Voor het verlenen van onze dienstverlening die verband houdt met SeeMore, verwerken wij persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Om gebruik te maken van onze dienstverlening verwerken wij onderstaande gegevens:

3. Doel van gebruik persoonsgegevens

SeeMore Monitoring B.V. gebruikt uw persoonsgegeven voor de navolgende doeleinden:

Wij zullen de gegevens die worden gebruikt ten behoeve van het verbeteren van onze diensten zo anoniem mogelijk verwerken zodat deze gegevens ze min mogelijk te herleiden zijn tot een persoon.

4. Rechtsgrond van verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:

5. Worden uw persoonsgegevens gedeeld?

De aan ons verbonden partners kunnen uw persoonsgegevens ontvangen. Deze partners zijn ondersteunende bedrijven die in opdracht van en op instructie van ons werken. Dergelijke bedrijven hebben met ons verwerkersovereenkomsten gesloten. Voorbeelden van deze bedrijven zijn een e-mailservice zodat u notificaties met betrekking tot SeeMore kunt ontvangen, ontwikkelaars die samen met ons SeeMore ontwikkelen en bedrijven die gegevens van SeeMore opslaan (bijvoorbeeld webhosting, datastorage et cetera).

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, andere partijen of personen of autoriteiten. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde partijen geschiedt alleen voor de hierboven in het Privacybeleid genoemde doeleinden en/of uitsluitend op basis van de reeds vermelde (wettelijke) grondslagen.

6. Termijn van bewaring van persoonsgegevens

Zolang uw account bestaat bewaren wij:

Binnen twee jaar verwijderen wij:

Na zeven jaar nadat u klant bent geweest:

SeeMore Monitoring B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden zoals genoemd in dit Privacybeleid.

7. De bescherming van uw persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze beveiligingen beschermen onder andere tegen verlies, vernietiging, schade en tegen het voorkomen van ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of bekendmaking van de gegevens. Zo zijn dataverbindingen (https://) en databases beveiligd, en hebben alleen de personen met de juiste autorisatie toegang tot uw persoonsgegevens. Tevens hebben alle bij werkzame personen die werken met de SeeMore Software een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen middels de onder 10 vermelde contactgegevens.

8. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene beschikt u over de volgende rechten:

U kunt uw verzoeken, vragen of klachten richten aan de in 10 genoemde contactgegevens.

9. Cookiebeleid

De website waarop u SeeMore kunt gebruiken maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen door de webbrowser bij het bezoek aan de website van SeeMore. De website maakt geen gebruik van advertising of tracking cookies, maar enkel van analytische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website voor uw bezoek geoptimaliseerd wordt en kunnen zonder toestemming worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen, dit kan echter wel nadelige effecten hebben voor het optimaal functioneren van de website.

Google Analytics: De website maakt ook gebruik van de door Google Inc. Aangeboden service “Google Analytics”. Deze service analyseert het gebruik van de website door haar bezoekers. Bijvoorbeeld op basis van het aantal bezoeken per pagina, hoelang bezoekers op een pagina verblijven, de landen waaruit deze bezoeken komen en de pagina’s waarnaar wordt doorgeklikt. Wij gebruiken deze service om onze website te kunnen verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om deze analyse uit te voeren. SeeMore Monitoring B.V. heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Google gebruikt géén gegevens voor eigen doeleinden.

10. Contactgegevens

Wij vernemen graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Dat kan per brief, e-mail of telefonisch.

Per e-mail
[email protected]

Per brief
SeeMore Monitoring B.V.
Herikerbergweg 193
1101 CT Amsterdam
Nederland

Per telefoon
+31 (0)20 – 24 055 30