Privacyverklaring

Wij vinden de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens van groot belang. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). “SeeMore” is een handelsnaam en software dienst die wordt aangeboden door SeeMore Monitoring B.V., gevestigd te Amsterdam. Graag informeren wij u over ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2021. Wij houden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Bij wijzigingen zult u worden geïnformeerd en, indien nodig overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, worden gevraagd voor uw toestemming.

1. Voor wie geldt dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is van toepassing op de gebruikers van SeeMore. SeeMore is een software dienst die het haar gebruikers in staat stelt om snel op de hoogte te zijn van wat er politiek en maatschappelijk speelt . Wij onderscheiden gebruikers in: 1) gebruikers waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten (directe relaties), 2) gebruikers die niet met ons direct een overeenkomst hebben afgesloten, maar via een afnemer van de SeeMore dienst gebruik zijn gaan maken van de SeeMore software (indirecte relaties) en 3) bezoekers van onze website(s). Ten behoeve van dit Privacybeleid omschrijft SeeMore Monitoring B.V. deze omstandigheden aldus als volgt:

 • Directe relaties: Deze organisaties nemen van Seemore direct, op basis van een met ons gesloten overeenkomst, af. De bij haar betrokken medewerkers zijn gerechtigd gebruik te maken van SeeMore en zijn door de organisatie op de hoogte gesteld van dit Privacybeleid.
 • Indirecte relatie: Als SeeMore Monitoring B.V. aan een derde organisatie SeeMore in licentie heeft uitgegeven en met deze een overeenkomst heeft gesloten dan gelden de eindgebruikers (organisaties met haar medewerkers) als indirecte relatie. Met indirecte relaties is geen overeenkomst gesloten. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de indirecte relatie zal SeeMore Monitoring B.V. gegevens enkel als ‘verwerker’ in de zin van de AVG behandelen. Licentienemer heeft hiervoor met SeeMore Monitoring B.V. een ‘verwerkersovereenkomst’ gesloten.
 • Gebruikers van de website(s) van SeeMore.

2. Categorieën van persoonsgegevens en hoe deze worden verzameld

Voor het verlenen van onze dienstverlening die verband houdt met SeeMore, verwerken wij persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Om gebruik te maken van onze dienstverlening verwerken wij onderstaande gegevens:

 • Gegevens die wij nodig hebben zodat wij u de SeeMore aan kunnen aanbieden
  • uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres,  via welke organisatie u de SeeMore gebruikt, adresgegevens & andere gegevens nodig voor facturatie;
 • Gegevens die wij nodig hebben om de SeeMore te laten functioneren
  • uw e-mailadres, wachtwoord (hashed), user-agent, IP-adres, momenten waarop u bent ingelogd, taalvoorkeur, e-mail-, notificatie en abonneervoorkeuren, en wanneer uw account is aangemaakt;
 • Gegevens over uw gebruik van de SeeMore
  • de e-mails die u heeft ontvangen, of en hoe vaak u deze heeft geopend, of en hoe vaak u op een link in een e-mail heeft geklikt, hoe(vaak) u het dashboard en mobiele applicatie gebruikt.
 • Gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt
  • uw IP-adres, gegevens die u achterlaat zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres
 • Gegevens die wij verzamelen wanneer u contact met ons opneemt
  • contactgegevens zoals een telefoonnummer of e-mailadres, naam en andere gegevens over datgene waarvoor u contact met ons opneemt en in dat kader met ons deelt

3. Doel van gebruik persoonsgegevens

SeeMore Monitoring B.V. gebruikt uw persoonsgegeven voor de navolgende doeleinden:

 • Voor het aanbieden en toegankelijk maken van SeeMore;
 • Het technisch laten functioneren van SeeMore;
 • Voor het onderhouden van contact met u, bijvoorbeeld wanneer u problemen ondervindt met SeeMore;
 • Voor facturering;
 • Om het gebruik van SeeMore, zowel ten behoeve van de op u toegespitste toepassing van SeeMore als ter algehele functionaliteit van SeeMore, te kunnen analyseren en verbeteren.

Wij zullen de gegevens die worden gebruikt ten behoeve van het verbeteren van onze diensten zo anoniem mogelijk verwerken zodat deze gegevens ze min mogelijk te herleiden zijn tot een persoon.

4. Rechtsgrond van verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:

 • Op basis van een overeenkomst. Indien u op basis van een met SeeMore Monitoring B.V. gesloten overeenkomst SeeMore afneemt en wij u toegang geven tot onze dienstverlening;
 • Gerechtvaardigd belang: wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit in ons gerechtvaardigd belang is voor de bedrijfsvoering en de optimalisatie daarvan, zolang uw belangen niet zwaarder wegen; of
 • Op basis van de toestemming die u heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

5. Worden uw persoonsgegevens gedeeld?

De aan ons verbonden partners kunnen uw persoonsgegevens ontvangen. Deze partners zijn ondersteunende bedrijven die in opdracht van en op instructie van ons werken. Dergelijke bedrijven hebben met ons verwerkersovereenkomsten gesloten. Voorbeelden van deze bedrijven zijn een e-mailservice zodat u notificaties met betrekking tot SeeMore kunt ontvangen, ontwikkelaars die samen met ons SeeMore ontwikkelen en bedrijven die gegevens van SeeMore opslaan (bijvoorbeeld webhosting, datastorage et cetera).

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, andere partijen of personen of autoriteiten. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde partijen geschiedt alleen voor de hierboven in het Privacybeleid genoemde doeleinden en/of uitsluitend op basis van de reeds vermelde (wettelijke) grondslagen.

6. Termijn van bewaring van persoonsgegevens

Zolang uw account bestaat bewaren wij:

 • Gegevens die wij nodig hebben zodat wij u SeeMore aan kunnen aanbieden
 • Gegevens die wij nodig hebben om SeeMore te laten functioneren

Binnen twee jaar verwijderen wij:

 • Gegevens over uw gebruik van SeeMore

Na zeven jaar nadat u klant bent geweest:

 • Gegevens die de belastingdienst beschouwd als financiële administratie en die wij verplicht zijn te bewaren.

SeeMore Monitoring B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden zoals genoemd in dit Privacybeleid.

7. De bescherming van uw persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze beveiligingen beschermen onder andere tegen verlies, vernietiging, schade en tegen het voorkomen van ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of bekendmaking van de gegevens. Zo zijn dataverbindingen (https://) en databases beveiligd, en hebben alleen de personen met de juiste autorisatie toegang tot uw persoonsgegevens. Tevens hebben alle bij werkzame personen die werken met de SeeMore Software een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen middels de onder 10 vermelde contactgegevens.

8. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene beschikt u over de volgende rechten:

 • Het recht tot inzage. Dit houdt in dat u een verzoek tot inzage kan doen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben.
 • Het recht op rectificatie van uw gegevens indien deze onjuist zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw gegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen (toekomstige) verwerkingen van uw gegevens of om beperking daarvan, mits er geen juridische en wettelijke grondslagen bestaan die dit beletten;
 • Het recht om bepaalde door u afgegeven toestemming tot verwerking weer in te trekken;
 • Het recht op dataportabiliteit/gegevensoverdraagbaarheid. Hierbij kunt u de door u aan SeeMore Monitoring B.V. verstrekte gegevens ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Deze gegevens kunt u vervolgens aan een andere verantwoordelijke overdragen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw verzoeken, vragen of klachten richten aan de in 10 genoemde contactgegevens.

9. Cookiebeleid

De website waarop u SeeMore kunt gebruiken maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen door de webbrowser bij het bezoek aan de website van SeeMore. De website maakt geen gebruik van advertising of tracking cookies, maar enkel van analytische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website voor uw bezoek geoptimaliseerd wordt en kunnen zonder toestemming worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen, dit kan echter wel nadelige effecten hebben voor het optimaal functioneren van de website.

Google Analytics: De website maakt ook gebruik van de door Google Inc. Aangeboden service “Google Analytics”. Deze service analyseert het gebruik van de website door haar bezoekers. Bijvoorbeeld op basis van het aantal bezoeken per pagina, hoelang bezoekers op een pagina verblijven, de landen waaruit deze bezoeken komen en de pagina’s waarnaar wordt doorgeklikt. Wij gebruiken deze service om onze website te kunnen verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om deze analyse uit te voeren. SeeMore Monitoring B.V. heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Google gebruikt géén gegevens voor eigen doeleinden.

10. Contactgegevens

Wij vernemen graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Dat kan per brief, e-mail of telefonisch.

Per e-mail
[email protected]

Per brief
SeeMore Monitoring B.V.
Herikerbergweg 193
1101 CT Amsterdam
Nederland

Per telefoon
+31 (0)20 – 24 055 30